13. juuli 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Päästepalve 2021-2177 | Tõeline päästepalve | Patusepalve

„Kellest või millest ma siis päästmist vajan”? võib keegi küsida.

On ju palju neid kes on mitmesugustes raskustes ja hädades : haiged, vaesed, kodutud, hüljatud lapsed, alkohoolikud, narkomaanid jpm. Nemad vajaksid küll, et keegi neid aitaks ja päästaks sellest olukorrast.”Tänan! Olen seni saanud ise hakkama ja usun,et saan ka edaspidi.” Kuid peamine ei ole siiski selles, milline on meie hetkeolukord, vaid mis ootab meid ees…

Olukorrad muutuvad. Milline on garantii, et sul on asjad hästi ka homme, aasta pärast? Hädad ja õnnetused tulevad ju reeglina igaühele ootamatult. Kõige olulisemad valikud: näit. sündimine siia maailma, kui ka lahkumine ei ole ju olnud meie valikud.                  

Kuid ka see ei ole kõige peamine, kuidas ja millal me selle lühikese maise elurännaku kord lõpetame. Uks sulgub  sellest maailmast lahkudes meie järel igaljuhul varsti ja kõigile ühtmoodi. Surma konveier töötab riketeta. ”Kas nüüd ongi kõik ?.” Noor ütleb:”Oo, see aeg on nii kaugel; vara mul sellele veel praegu mõtelda; nii palju huvitavaid plaane ja sündmusi ootavad mind ees”. Vanur, kes tunneb, et lõpp hakkab lähenema, imestab, kuidas see aeg nii kiiresti on küll läinud. Kas surm on ikka lõpp. Lõpuna see paistab kindlasti vaid neile, kes meie lahkudes maha jäävad. Tegelikult sureb ja laguneb vaid meie ajalik maine telkhoone, mis on füüsiline ihu. Olles kaotanud oma maise elamu, me selles nähtavas maailmas enam viibida paraku ei saa.

Inimese tõeline identiteet ei ole aga tema ihu, vaid ihu sees olev hing ja hinges olev vaim. Jumal on Vaim, räägib Piibel ja inimest luues on Jumal osa oma vaimust siirdanud meie hinge ja see ongi teinud meie hinge surematuks ja meid jumalasarnasteks olenditeks. Meie isiksus paikneb siis nimelt seal, mitte ihus. Hing koos vaimuga ihusurma hetkel  kaotab  oma eluaseme; teadvus ja tunded aga säilivad ja on isegi eriti teravad.                                   

On üsna palju neid, kes nn. kliinilise surma seisundis on käinud teispoolsuses ja sealt tagasi tulles sellest rääkinud. Päästmine, millest siin on juttu, avab meile ukse seda reaalsust juba siin rohkemal või vähemal määral ka tajuda . Niisiis ei lõpeta füüsiline surm kellegi eksistentsi. Selle tõe avastamiseks võib igaüks leida küllaltki palju tõendusmaterjali kui me tahame vaid sellele oma silmi ja kõrvu avada. Seega üks olulisemaid küsimusi,  mida me selles elus peaksime enesele esitama: ”Mis saab minust, kui mina siit lahkun?. Kuhu ma lähen.? Kus ma veedan igaviku.?”                

Johannese 11:25 Jeesuse Sõnad “Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. 

Räägin nüüd paljude tunnistajate kogemuste põhjal, kellel on olnud lühiajaline võimalus seal käia ja ka Piibli autoriteedi alusel, kus sellest on üsna palju juttu. Lahkudes jõutakse kas vaimumaailma, mis sarnaneb siinsega, kuid on palju avaram ja võrratult kaunim sfääris, mida nimetatakse Taevaks ,mis tinglikult paikneb ülal või pimeduseriiki, põrgusse, milline on  kohutavalt jube ning asub kusagil all.

Seega on kaks riiki või kuningriiki, kus kõik veedavad oma igaviku. Üks siis kuulub saatanale ja teine Jumalale. Seega  suurim pääsemine on pääsemine põrgust, sellest igavikulisest piinapingist. Kuid juba siin, selles elus tegutseb see meie hingevaenlane väga agaralt. Inimese Jumalat eirav, patune eluviis, alates Aadamast ja Eevast on rikkunud ta suhte oma Loojaga ja saatanale andnud võimaluse siin tegutsemiseks.

Kogu kurjus: kannatused, haigused, surm, millega me igapäevaelus rohkem või vähemal määral kokku puutume lähtuvad temast. Olukord on lausa nii hull,et Piibel nimetab teda selle maailma jumalaks ja ütleb et kogu maailm on tigeda võimuses. ( 1 Joh.5:19 )                                                    

Jeesus tuli aga selleks, et temalt see võim ja meelevald ära võtta: kustutada meie patuvõlg ja taastada meie suhe Jumalaga. Selleks  siis me vajamegi Päästjat, kelleks on Jeesus Kristus, kes suri meie pattude eest Kolgata ristil, kes tuli tegema tühjaks kuradi tööd ( 1Joh.3:8 )  lunastades meid välja saatana võimu alt.Kui me nüüd meelt parandame,oma patud tunnistame,oma elu Tema kätte usaldme, hakkavad kõik need tõotused meie elus täituma. 

Sa põled täna Jumala südames, et võtta vastu Jeesus või uuendada oma suhet Temaga. Täna on sinu jaoks uks lahti.      

Mõned tõotused,millele me saame oma usupalve rajada:

 • Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,neile, kes usuvad tema nimesse. .( Joh.1:12 )
 • Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. ( Room.6:23,24 ).                          
 • Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. ( 1Joh.3:8 ) 
 • Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.( Joh.6:37 )

Sisene Päästepalvesse oma südamega

Piibel räägib,et Jumalal oli inimest endasarnasena luues plaan teda vastu võtta oma perekonna liikmeks, valmistades talle enda juures elupaiga, kus on ideaalsed elutingimused; kus puuduvad igasugused hädad, kurjus ja surm. Piibel räägib maisest ja taevalikust järgnevas väljavõttes, Igavese elu kirkuses ülesäratamisest. Päästepalve lugemisel saab sinu Vaim ühendatud Jumala Vaimuga

 On taevalikke ihusid ja maapealseid ihusid, kuid taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma, isesugune on päikese kirkus ja isesugune kuu kirkus ja isesugune tähtede kirkus, sest ka täht erineb tähest kirkuse poolest. Nõnda on ka surnute ülestõusmine: kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Nõnda on ka kirjutatud: „Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks.” Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab. Kuid esmalt ei ole vaimne, vaid maine, siis alles tuleb vaimne.

Mis on Lunastus, mida tähendab saada Päästetud?

Lunastus tähendab olla lunastatud Jumala õiglasest kohtust (kuna kõik on patustanud ja ilma Jumala auhiilgusest) patustaja üle. Lunastus on Jumala tasuta õnnistus ja igal juhul mitte inimvooruse või heade tegude läbi. Jumal rakendab oma andestust neile, kes usuvad oma lunastuseks täielikult ainult Jeesusesse. Piibel ütleb nimelt ilma ühegi teise võimaliku tõlgenduseta: On olemas üksainus Jumal, üks usk Jeesusesse, üks ristimine Pühasse Vaimusse. On ainult üks tee Isa juurde. Jh 14:6 – Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ei ole ühtki rada, ühtki teed Jumalisa juurde kui Jeesuse kaudu. Jeesus suri inimkonna pattude pärast Kolgata ristipuul. Ta tõusis surnuist, võites Saatanat, ja asus Isa paremale käele. Tema ülestõusmine tegi lunastuse võimalikuks. Oma verega on Ta ära ostnud iga mehe ja naise, kes usub Temasse. Johannese evangeelium põhineb usul. Jeesus jutlustas usku Temasse. Lunastus on usk Jumala Poega.

Personaalne Päästepalve

Järgnevat päästepalvet paludes sirutad sa oma käe Talle vastu ,haarates kinni Tema käest mis  juba ammu on olnud sinu poole välja sirutatud.Ole julge ja õnnistatud seda tehes.!

KKallis Jeesus!

Ma usun, et Sina oled Jumala Poeg ja ainus tee Jumala juurde, et Sa surid minu pattude eest ristil, mille järel tõusid taas üles surnuist. Tunnistan, et olen elanud patust elu ilma Sind tundmata ( Rm 3:23 ).

Ma usun, et Sa valasid oma vere ristil mind minu pattudest lunastades, tehes mind õigeks oma armust ( Rm 3:24 ). Palun tule minu südamesse elama. Ma võtan Sind praegu vastu. Vabasta mind kõigest, millega hingevaenlane on mind minu patu tagajärel sidunud.

Tervenda minu ihu ja hing. Juhi mind tegema Jumala tahet. Nüüd on mul Sinus, Jeesus, igavene elu ( Joh 3:16 ).

Ma palun, et Sa täidaksid mind Püha Vaimuga. Risti mind praegu Püha Vaimu ja tulega ( Matt 3:11 ). Nüüdsest peale, Isa, tahan ma alistuda kõiges Sinu tahtele oma elus. Palun, et Sa juhiksid mind Püha Vaimu läbi nagu Sa juhtisid oma Poega Jeesust.

Ma annan ennast Sulle üle, Jeesus. Ma annan ennast täielikult üle Sulle, Püha Vaim.

Jeesus, Sinus on mul igavene elu! Igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust (Joh 17:3).

Ma alistun Sulle, Jeesus, et saada Püha Vaimu vägi.

Ja nüüd ma tunnistan:
Ma olen Jumala laps.
Kõikvõimas Jumal on minu Isa.
Jeesus Kristus on minu Päästja.
Püha Vaim on minu Trööstija ( Joh 16:7-15 ).
Ma sünnin uuesti veest ja Vaimust ( Joh 3:5-6 ).
Ma olen pärinud igavese elu. Ma olen nüüd osa Kristuse Ihust ( Rm 12:5 ).
Aamen

Piibli Kinnitus

Johannese 1:12 – KJV, 1978 Piibel

12.  Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,neile, kes usuvad tema nimesse,
Rõõmusta! Teretulemast Jumala Perekonda.Sa oled uusloodu Püha Vaimuga. Uuesti sündinud Jumala Kuningriiki. Kõik endised asjad on möödunud.

17772

People Prayed for IPPFGOLD - Inimesed, kes Palvetasid IPPFGOLD eest

6590

Eestpalveid Tehtud - Forthprayers Made Inimeste eest

25071

Palved Päästetute eest - Prayers for Saved ones

3057

Inimesed kes palvetasid teiste eest. People who Prayed for Others


131

People gave public testimony - Inimesi kes avaldasid oma Tunnistust avalikult

4243

Palvetanud - Prayed

1552

People have been Saved - Päästetud Hingi

10345

People who have been delivered - Vabanenud Inimesi

Kas Sa oled palunud Päästepalve?

7 Tähtsat sammu pärast päästepalve lugemist

 1. Täna Jeesust,kes on sind oma lapseks vastu võtnud. Räägi Talle kõigest mis sulle muret teeb,mis rõõmustab. Suhtle Temaga nagu sa räägiksid oma parima sõbraga, kuigi sa Teda silmaga ei näe. Sa hakkad kogema Tema ligiolu ja abi üha enam.
 2. Räägi ka teistele oma usust ja päästekogemusest. Ära seda häbene teha, sest sellega tugevdad sa oma usku ja aitad ka teisi tõde avastada.
 3. Veeda Jumalaga aega iga päev. Hakka lugema Piiblit alate Johannese Evangeeliumist
 4. Veeda Jumalaga aega iga päev. Hakka lugema Piiblit,soovitavalt Uut Testamenti, alates Johannese Evangeeliumist.Lisaks loe ka usukirjandust paludes Jumala juhtimist selles osas.
 5. Otsi teisi Jeesuse järgijaid. Palu, et Jumal juhiks sind nendega kokku kellel on kogemusi ja oskusi sind juhendada.
 6. Leia omale kodukogudus, kus sa saaksid usus kasvama hakata.Palu,et Jumal juhiks sind elavasse kogudusse, sinna kus kuulutatakse täisevangeelset sõnumit.
 7. Lase end koguduses ka veega ristida. Taotle ka Püha Vaimu ristimist ja abi selles osas neilt, kes on juba ristitud.

Kirikud Eestis – Leia kogudus, kus ülistada Jumalat ja kasvada

Valguse Tee Vabakogudus
Eesti Evangeelset ja Vabakoguduste Liit
Eesti Evangeelne Luteri Kirik

Koguduste EELK Nimekiri
EEKBKL Oleviste kogudus
Eesti Evangeelse Kristliku Baptismi kogudus
EEKBKL KogudusedEesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liit
EEVL Tallinna Uue Elu kogudus Kogudus koosneb inimestest, kes armastavad Jumalat, järgivad Kristust ja jagavad Tema sõnumit.  

 

International Prayer for Peace

IPPFoundation GOLD LTD Ministry

Write IPPFGOLD @ GMAIL.COM