27. mai 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Jumala Nimed läbi Uue ja Vana Testamendi – 16 Jumala Nime – 3 Jumala tähtsamat nime Yeshua _ Adonai Prince of Peace Everlasting Father Jesus Christ

8 min read
These names of God reveal who God wants to be for you.

These names of God reveal who God wants to be for you.

Jumala Nimed läbi Uue ja Vana Testamendi – 16 Jumala Nime

Jumala nimedest on Vanas Testamendis ELOHIM, EL, JAHVE, JEHOOVA, ADONAI – Uues Testamendis Kasutatud ISSAND ja THEOS. Juudi müstismismi ( KABALA ) järgi on  Jumala nimel kindel tähendus ja võim. Jumala nimi on siiski saladus, kuid kirjeldame Piiblile toetudes Jumala ja Jeesuse Kristuse nimesid sügavuti.

LUUKA 2:21

Jeesuse sünd

21Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse.


Mida tähendab sulle Jeesuse nimi?

Jeesuse sünniga seotud sündmused on tähelepanuväärselt isiklikud ning intiimsed. Ei mingeid rahvahulki – need tulevad hiljem. Jeesuse 8. elupäeval viisid vanemad ta templisse nimepanemiseks ning ümberlõikamiseks. Nimepanek ning ümberlõikamine oli tavaline rutiin, seadmine, mida järgisid kõik, need olid toimingud mida tehti templis igapäevaselt. Ja siiski oli selle täiesti tavalise päeva rutiinsetes toimingutes taevane kõla – sest nimi mis pandi  sellele lapsele oli antud taevast, ingel oli selle andnud Jeesuse emale Maarjale juba enne Jeesuse eostamist. Ja see, mis väliselt tundus rutiinsena oli tegelikult järjekordne sõnakuulelikkuse akt Jumalale Maarja ja Joosepi poolt.

Jeesus lõigati ümber kaheksandal päeval vastavalt juutide käsuseadusele (1Ms 17:12-14). Ta sündis  “… Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid…” (Gl 4,4) ning sai ümberlõikamise läbi  allutatud käsuseaduse nõuetele.  Ometi  ei rõhuta Luukas ümberlõikamist mitte millegagi, ta peaaegu isegi ei ütle, et see sündis. Samamoodi kui Ristija Johannese sündimise loos, on toimunu kajastamisel kogu rõhk hoopis nime panemisel. Miks nii? Sest tolles nimes ilmnes jumalik eesmärk selle lapse jaoks. Jeesus (heebr k Yeshua /Yehoshua (Joshua) – tähendab “Issand päästab.”

Vaevalt aimasid sel päeval need, kes esimest korda Jeesuse üle tema nime nimetasid – kui suur oli see nimi terves universumis. Nad ei teadnud, et see on Nimi  – mille peale saavad kord lootma kõik paganad (meie sealhulgas) (Mt 12:21); et seda nime nimetades kuulutatakse “meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas” (Lk 24:47); et kõigile,  kes sellesse Nimesse usuvad, antakse meelevald saada Jumala lasteks (Jh 1:12)! Ilmselt ei aimanud kõike seda ka noored lapsevanemad – kes sõnakuulelikult täitsid oma kohust tol päeval.

Jumala plaanid ja mõtted on nii palju kõrgemad meie omadest. Ja võibolla just siis kui meie suudame näha vaid rutiinseid argitoimetusi, või vaid sõnakuulmises alistumist – on see sammuks tuleviku suunas, mis muudab paljude elusid tulevikus. 

Vägi Kristuse nimes (Js 43:1, Jh 14:14)

„Ära karda, sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!“ (Js 43:1)

„Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.“ (Jh 14:14)

Te mäletate loomislugu, kus Jumal andis Aadamale ülesande anda igale loomale ja linnule nimi ning selle läbi valitseda neid. Isegi naine sai oma nime Aadama käest. Pea kõik Piiblis nimetatud olulisemad tegelased on saanud oma nime seoses Jumalaga, alustades algusest – Aabraham ’ülev’, ’suursugune’; Eelija ’minu Jumal (vägi) on JHVH’; Joosua ’JHVH on väljaaitaja (pääste)’; Jeremija ’JHVH on kõrge’; Siimeon ’(Jumal) on võtnud palvet kuulda’; Johannes ’kellele Jumal on armuline olnud’. Või võtame maailmakuulsa helilooja Mozarti. Tema ristinimi on Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Tema isa kutsus teda Joannes Chrisostomuseks, Wolfgangiks, Gottliebiks.

ISSAND JUMAL, ISSAND JEHOOVA

Psalmi 71:16 erinevates eestikeelsetes tõlgetes kohtame me Jumala nime mitmesuguseid erikujusid:P1739: Ma tahhan tulla Issanda Jehowa sures wäesSP: Ma tulen Issanda Jehoowa vägevate tegudegaP1968: Ma tulen Issanda Jehoova vägitegudegaUT ja Psalmid 1989: Ma tõusen Issanda JUMALA kangelastegude tõttuP2000: Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega

Pirita Psalter 2009: jutustan Issanda vägevaid tegusid

Heebreakeelses Vanas Testamendis seisab vastaval kohal sõnapaar Adonai Jehova (transkribeeritult), mille üks otsetõlkeline tõlkevõimalus eesti keelde oleks väljend Isand Jehoova. Ometi ei ole asjad nii lihtsad. Eesti keeles on sõna Isand (Jumalale viitavana) teisenenud Issandaks, ja siit kõigile, eriti P1968 tekstiga harjunud lugejatele tuttav väljend Issand Jehoova. Kust pärineb siis uuemate tõlgete komme kõnelda siinkohal hoopis Issand Jumalast – eriti, kui peame silmas, et tõlkesõna Jumal heebreakeelseks aluseks on reeglina hoopis sõna (taas transkribeeritult) Elohim?

Siinkohal jõuame ühe üsna huvitava tõdemuseni, mis puudutab Piibli kui kirjateksti eripära. Meie argiarusaama kohaselt kätkeb mingile materjalile kirjutatud tähemärkide jada endas ühemõttelist tähendust – tekst tähendab seda, mida me sealt loeme. Nii et kui on kirjutatud Adonai Jehova, siis nii seda tuleb lugeda – nagu kõiki teisigi sõnu. Adonai Jehova/ Issand Jehoova on Jumala nimi ning sellisena me seda ka võtame. Ent mitte alati ei ole kirjamärkide ja nende tähenduse suhe nii ühene. Nimelt sõltub kirjamärkide tähendus alati ühtlasi ka sellest, mil viisil meid märke loetakse. Ja siin teame me, et juutide piibliteksti lugemispraktika võttis ja võtab äärmiselt tõsiselt Jumala poolt Moosese kaudu antud käsku „Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võtta” (2Ms 20:7 P1968). Mis praktikas tähendab, et ka sellessamas käsus sisalduvat sõna, mis on meie tõlke Jehoova aluseks, ei öeldud mitte kunagi välja.

Vanas Testamendis peegeldasid inimeste nimed nende olemust või eriliselt silmapaistvat iseloomujoont. Kui Jumal lõi esimese inimese, siis tegi Ta tema mullast ning pani talle nimeks Aadam, nimi, mis tuleneb heebreakeelsest sõnast adamah, mis tähendabki mulda. Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, mis tähendab ”elav”, sest temast pidi saama kõikide elavate ema” (1 Ms 3:20).

Piiblis nimetatud erinevad nimed nii Isa kui ka Jeesuse, Tema Poja kohta kirjeldavad samuti iseloomu. Kõige väljapaistvamaks näiteks sellest on Jesaja 9:5, kus Jesaja kuulutab ette Jeesuse sündi, “kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst”. Nimi Jeesus ise tähendab “Issand päästab,” mis väljendab kõige olulisemat omadust kadunud inimkonna jaoks. Jeesuse iseloomujooned on nii erilised, et Pühakirjas viidatakse neile enam kui 200 erineva nimega Jeesuse kohta. Jälgi neid ja tee nimekiri, kui sa Piiblit lugedes neid kohtad. Siis küsi endalt kui kristlaselt, kas mina elan oma nime vääriliselt? Kas Jeesus on minu elus esikohal?

Jumala nimi – Jumal Ise – Jeesus Kristus – Piibel – Jumala Sõna

(Jumala) (nimi) on (Jumal) (ise), (Jumala süda), kõige püham (nimi) üldse, (Jeesuse Kristuse) (nimi);

(Jehoova) on (Jumala) (nime) üks võimalik (kujutis) (selle maailma) sisse, kelle tahes (südame) otsene (suhe) (Jumala) (nimega), (Püha Vaim):

(Piibli) salmide (1Ms 1:2) ja (1Ms 2:4) alusel (Püha Vaim) on (Jehoova):

  • (1Ms 1:2) … (VRVH [3][4] = ja Vaim) (ALEJM [3][4] = Olemiste Jumala) …;
  • (1Ms 2:4) … (JEVE [3][4] = Jehoova) (ALEJM [3][4] = Olemiste Jumala) …;

(Piibli) salmide (3Ms 24:16) ja (Mt 12:32) alusel (Jumala) (nime) (pilkamine) on ühtlasi (Püha Vaimu) (pilkamine), (andestamatu patt):

{Jumala teotaja karistus. Kättetasumise seadus}:

(Piibel)(3Ms 24:16)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja kes (pilkab) (Jehoova) (nime), seda karistatagu (surmaga); terve kogudus visaku ta kividega (surnuks); olgu võõras või päriselanik, kes (Nime) pilkab, (surmatagu)!

{Jeesus ei vaja saatana abi} {Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga}

(Piibel)(Mt 12:32)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja kui keegi ütleb midagi (Inimese Poja) vastu, siis tema (võib saada andeks), aga kui keegi ütleb midagi (Püha Vaimu) vastu, siis tema ei või (saada andeks) ei selles ega tulevases (igavikus);

(Jumala) (nimi) on (Jumala) (armastus):

(Piibel)(Rm 5:5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) aga see (lootus) ei jäta häbisse, sest (Jumala) (armastus) on (välja valatud) meie (südametesse) (Püha Vaimu) läbi, kes meile (on antud);

(Piibel)(1Kr 13:13)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ent nüüd jääb (usk), (lootus), (armastus), need kolm, aga (suurim) neist on (armastus);
(Jumala) (nimi) on ühtlasi (Jeesuse Kristuse) (nimi), nagu selgitab (inglise keeles) (branham.org / Water Baptism):

(Piibel)(Ap 2:38)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) aga Peetrus ütles neile: „(parandage meelt) ja igaüks teist lasku ennast ristida (Jeesuse Kristuse)(nimesse) oma (pattude andekssaamiseks) ja te saate (Püha Vaimu) anni;

(Piibel)(Ap 4:12)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja kellegi muu sees ei ole (päästet), sest ühtegi teistsugust (nime) selle (taeva) all ei ole antud (inimeste) sees, kelle sees meid saaks (päästa)”;

(Piibel)(Ap 10:48)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ta käskis nad ristida (Jeesuse Kristuse) (nimesse); siis nad palusid teda jääda mõneks päevaks nende juurde;

(Piibel)(Ap 19:5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) aga olles kuulnud ristiti nemad (Issanda Jeesuse Kristuse) (nimesse);

(Piibel)(Ap 22:16)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja mida sa nüüd ootad? olles üles tõusnud saa ristitud ja (puhtaks pestud) oma (pattude) poolest, appi hüüdes (Tema) (nime)!”;

(Piibel)(1Jh 5:7)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) sest kolm on neid kes tunnistavad {selles (Taevas): (Isa) ja (Sõna) ja (Vaim), ja need kolm on üks},

(Piibel)(1Jh 5:8)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (Vaim) ja vesi ja veri, ka need kolm on ühe sisse;

Jeesus võimsaim nimed Jeesuse Kristuse nimed

 1. Advocate
 2. Kõigeväeline
 3. kõikvõimas Jumal
 4. Alfa ja Omega
 5. Amen, The
 6. Päevade antikristused
 7. Kristus
 8. Kristuse üks
 9. Autor
 10. Igavese päästmise autor
 11. Algus
 12. Algus ja lõpp
 13. Sündinud
 14. Armastatud
 15. Armastatud Poeg
 16. Armastatud Jumala Poeg
 17. Jumala õnnistatud
 18. Elu leiba
 19. Peigmees
 20. Bright and Morning Star
 21. Inimese päästmise kapten
 22. Meie pääste kapten
 23. Puusepp
 24. Carpenter’s Son
 25. Peamine nurgakivi
 26. Valitud
 27. Jumala valimine
 28. Kristus
 29. Kristuse laps
 30. Jumala Kristus
 31. Kristus Lamb
 32. Tugevdajad
 33. Iisraeli luksus
 34. Nurgakivi
 35. Nõunik
 36. Looja
 37. Kõik asjade looja
 38. Tarnija
 39. Jumalik Poeg
 40. Lambade uks
 41. Emmanuel
 42. Seaduse lõpp
 43. Lõputu
 44. Igavene
 45. Igavene Isa
 46. Igavene Jumal
 47. Igavene juht
 48. Igavene kohtunik
 49. Kiirete ja surnute igavene kohtunik
 50. Igavene isa
 51. Näide
 52. Näidis
 53. Ustav ja tõsi
 1. Isa
 2. Taeva ja maa isa
 3. Viimistleja
 4. Usu viimistleja
 5. Esimene ja viimane
 6. Esmasündinu
 7. Esmakordne
 8. Forerunner
 9. Jumal
 10. Aabrahami Jumal
 11. Iisaki Jumal
 12. Iisraeli Jumal
 13. Jaakobi jumal
 14. Jumala Isa
 15. Kogu maa Jumal
 16. Jumala Kristus
 17. Jumala Püha Laps Jeesus
 18. Hea lambakoer
 19. Kuberner
 20. Tore, Mina olen
 21. Suur Jumal
 22. Suur lambakoer
 23. Iga mehe juht
 1. Keha juht
 2. Kiriku juht
 3. Ravisti
 4. Kõik asjade pärija
 5. Püha
 6. Püha laps
 7. Püha Messia
 8. Püha
 9. Iisraeli Püha
 10. Püha Jaakob
 11. MA OLEN
 12. Jumala pilt
 13. Immanuel
 14. Jehoova
 15. Jeesus
 16. Jeesus Kristus
 17. Galilea Jeesus
 18. Jeesus Naatsaretist
 19. Joosepi poeg
 20. Kohtunik
 21. Quick ja Dead kohtunik
 22. Ainult üks
 23. Lihtsalt The
 24. Kuningas
 25. Iisraeli kuningas
 26. Kuningate kuningas
 27. Sioni kuningas / Sion
 28. Juutide kuningas
 29. Lamb
 30. Jumala Tall
 31. Elu, elu
 32. Maailma valgus
 33. Kerge,
 34. Juudi hõimu lõvi
 35. Elav leib
 36. Living Stone
 37. Elav vesi
 38. Issand
 39. Issanda taevast
 40. Issand Jumal
 41. Issand Jumal, Kõigeväeline
 42. Issand Jumal, Hosts
 43. Issand Jehoova
 44. Issand Jeesus
 45. Kõik Issand
 46. Surnute Issand
 47. Hiilguse Issand
 48. Hostide ahi
 49. Elu Issand
 50. Issanda Isand
 51. Hingamispäeva hing
 52. Issanda Omnipotent
 53. Issand, meie õiglus
 54. Issanda Kristus
 55. Maker
 56. Nõuniku mees
 57. Püha Vaim
 58. Kapten
 59. Vahendaja
 60. Meek ja madal
 61. Pakti Messenger
 62. Messia
 63. Messias
 64. Võimas Jumal
 65. Võimas üks
 66. Võimas Iisrael
 67. Võimas Jaakob
 68. Minister
 69. Kõigekõrgem Jumal
 70. Nazarene
 71. Davidi järeltulijad
 72. Üks keha
 73. Ainult unustatud
 74. Isa ainult Isand
 75. Ainult alanud poeg
 76. Meie Passoor
 77. Arst
 78. Jumala vägi
 79. Prints
 80. Elu prints
 81. Rahu prints
 82. prohvet
 83. Naatsareti prohvet
 84. Kogu maailma pattude toetamine
 85. Rabbi
 86. Lunastaja
 87. Iisraeli lunastaja
 88. Maailma lunastaja
 89. Ülestõusmine ja elu
 90. Revealer
 91. Õige kohtunik
 92. Õige mees
 93. Rock, the
 94. Taevas Rock
 95. Jesse juur
 96. Ohverdus,
 97. Päästja
 98. Iisraeli päästja
 99. Maailma päästja
 100. Teine jumalik
 101. Aabrahami seeme
 102. Taaveti seeme
 103. Naise seeme
 104. Jehoova teenija
 105. Issanda sulane
 106. karjane
 107. Poeg
 108. Aabrahami poeg
 109. Taaveti poeg
 110. Jumala poeg
 111. Inimese Poeg
 112. Maarja poeg
 113. Õiguse poeg
 114. Õndsase Poeg
 115. Igavese Isa Poeg
 116. Igavese Jumala poeg
 117. Kõrgeim poeg
 118. Elu Jumala poeg
 119. Kõigekõrgema Jumala poeg
 120. Vaimne rock
 121. Jesse varre
 122. Õpetaja tule Jumalalt
 123. Tõeline viin
 124. Tõde,
 125. Muutumatu üks
 126. Way, the
 127. Noh, Armastatud
 128. Jumala tarkus
 129. Imeline
 130. Elu sõna
 131. Sõna,
 132. Väärt

IPPFoundation Gold LTD EST 1982-1999- Salvation Prayer 2021-2177 All Rights Reserved 2021 11.12.2020. Image Copyrighted

www.salvationprayer.eu

 

 

1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

37 − 33 =