13. juuli 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Jumala Rahu – Pääste Kirjakohad – Tõeline Rahu on Jeesuses – Ravim Muretsemise Vastu

9 min read
peace of God Salvation Scriptures

peace of God Salvation Scriptures

Jumala Rahu

RAVIM MURETSEMISE VASTU

PALVE Piiblis Jumal manitseb meid, et me ei muretseks üldse!

Jeesus andis meile juhendi, mida teha, kui me hakkame muretsema. Filiplastele 4:6-7

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja Matteuse 6:27 Jeesus ütleb: Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünra (tunni) juurde lisada? Jumal tahab et me mure asemel tunneks RAHU! Kuidas oled kogenud Jumala rahu, kui oled millegi pärast palunud ja tänanud ning usaldanud Jumalat?

TÕELINE RAHU ON ÜKSNES JEESUSES!

Meil endal ei peagi seda olema. Me ei pea seda enda seest kaevama. Jh 14:27 Jeesus ütles: Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Kuna rahu on Püha Vaimu vili, siis mida rohkem me Vaimus käime, seda rohkem me seda vilja näeme. 

ET SU RAHU EI RÖÖVITA!

Meie rahu võivad röövida patt, andestamatus, perfektsionism. 

JEESUS OLI IKKAGI INIMENE (JA KA TÄIELIKULT JUMAL) Markuse 14:32-36 Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele: „Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud!” Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake!” Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles: „Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see karikas minust mööda! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad!”

Lunastus. Andestus ja lunastamine.

Et olla andestatud ja toodud tagasi isiklikku vahekorda Jumalaga, ei piisa sellest, et Jumala arm eksisteerib võimaliku lahendusena. Seda peab patustanud inimene taotlema isiklikult omal algatusel. Oma patuse oleku tunnistamist, millele järgneb täielik eemaldumine oma patusest eluviisist ja suhtumisest, kutsutakse patukahetsuseks. Patukahetsusel on Uues Testamendis laiem tähendus kui lihtsalt mineviku vigade kahetsemine. Kui Püha Vaim laskus Nelipühal, tähendas patukahetsus kahetsust Jeesuse Kristuse kui Messia hülgamise pärast (Ap 2:22-37), mida saatis järgnev vaimulaadi muutus. Sama muutus suhtumises Jeesusesse on nõutav ka tänapäeval. Patukahetsus, millele järgneb täielik pööre ja uskumine Jeesuse lepitussurma ning ohverdusse ristil oma pattude eest, on see, mille tulemus on lunastus.

Lunastus ja Jeesuse veri. Millist osa mängivad veri ja Püha Vaim inimese lunastuses?

Lunastus muutub tervikuks Jumala Pühas Vaimus ja Jeesuse, kes valas oma verd Kolgata ristipuul 2000 aastat tagasi, Veres. On olemas imekaunid kirjaread vereveest ja vaimust. Need on kolm, mis ühilduvad ühes ja on osa inimese lunastusest. 1 Jh5:6-8 – kirjeldab , et Jeesus tuli vee ja verega. Ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. Püha Vaim on tõde. Vaim, vesi ja veri on maa peal ja on üks. Jeesuse veri on elav. Jeesus Kristus on elav ja istub Isa paremal käel. Jeesuse veri peseb ära iga patu, mida inimene on kunagi teinud, ning puhastab, peseb, pühitseb, varjab ja õigustab inimese vaimu, hinge ja ihu Jumala ees. Püha Vaim mõjutab inimeste elu. Püha Vaim on kohal isegi patustajate viimisel Kristuse palge ette. Püha Vaim on peamine tegelane, kes ühendab inimvaimu Jumala Vaimuga. Vaimne ümbersünd on võimalik ainult läbi patukahetsuse, saades Jumalalt tasuta armu, puhastudes Vere läbi ja ühendudes Jumala Vaimuga – saades Jumala lasteks.

Jh 1:12 – Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, kõigile, kes usuvad Tema nimesse.

Patune peab tunnistama vähemalt mõnda Pühakirja rida, uskuma ja paluma Püha Vaimu. Siis sünnib ta uuesti veest (Jumala Sõnast) ja vaimust (Pühast Vaimust). Sest see, mis sünnib vaimust, on Vaim.

Jh 3:5 – Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

Jumalalt Püha Vaimu saamine ongi see, mille all mõeldakse olla jälle ümber sündinud, me sündisime füüsiliselt maailma; ent kui me saime Jumalalt Püha Vaimu, sündisime vaimselt uuesti, ja mitte keegi ei sikuta meid välja Tema käest.

Lunastamine tähendab seda, et meid päästeti või toodi tagasi hinna eest; meid osteti välja Kristuse ilmsüütu vere valamisega ristipuul.

Jeesus purustas Saatana meelevalla.

Saatanal oli meelevald inimeste hingede üle hauataguses elus, ent Kristus päästis inimesed tema meelevallast. Saatan püüdis viia Jeesuse hinge ära pärast Tema surma, kuid tehes seda ületas ta oma võimupiire, sest Jeesus oli patuta. Selle tulemusena kaotas Saatan oma võimupiirid täielikult ning kogu inimkond saavutas vabaduse.

Pääste Kirjakohad

Psalm 27:1

Issand on mu valgus ja mu pääste,
keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse,
kelle ees ma peaksin värisema?

Matteuse 6:33

33Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!

2 Saamueli 22:3

3Mu Jumal on mu kalju,
kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja abisarv,
mu kõrge kants ja varjupaik.
Mu päästja,
sa päästad mind vägivallast.

2 Moosese 15:2

2Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand,
tema oli mulle päästeks.
Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda,
tema on mu isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks.

Js 61:10

10Mina rõõmutsen väga Issandas,
mu hing ilutseb mu Jumalas,
sest ta on mind riietanud päästeriietega,
katnud õigusekuuega,
otsekui oleks peigmees enesele pähe pannud piduliku peakatte
või pruut ennast ehetega ehtinud.

Luuka 1:69-79

69ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
70nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi –
71päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
72et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
73vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
74Nõnda ta laseb meid,
vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida teda
75vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.
76Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,
77et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises
78meie Jumala südamliku halastuse läbi,
millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest.
79See paistab nende peale, kes elavad pimeduses

 

Psalm 37:39

39Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest;
tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal.

Psalm 62:6

6Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!

Roomlastele 10:13

13Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

Roomlastele 10:9

9Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind
päästetakse,

Roomlastele 1:17

7Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
nii nagu on kirjutatud: “Aga õige jääb usust elama.”

Roomlastele 3:21-23

21Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala
õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid,
22see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse
uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,
23sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

Roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

Roomlastele 6:23

23Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on
igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 6:4

4Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse,
et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse
läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.

IGAVENE PÄÄSTE

Jh 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Ef 2:8-9
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
Titus 3:5
Siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu,mida meie nagu oleksime teinud,vaid oma halastust mööda,uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
Jh 5:24
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.

Apostlite Teod 2:25-28
Taavet ütleb tema kohta: „ Ma näen Issandat alati enese silme ees,sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab,mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma Vagale näha kõdunemist. Sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.”

IGAVENE ELU

Jh 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Mt 25:45-46
Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Rm 6:23
Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Lk 23:43
Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.”

Ilmutuse 20:12-15
Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.

Mt 10:28
Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!

Jh 3:15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.

Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Jh 3:36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.

Jh 5:24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.

Jh 6:40 See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”

Jh 6:47 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu.

Jh 6:54 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,

Jh 12:50 Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud.”

Jh 17:3 Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.

Rm 6:22 Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.

Rm 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

1Jh 2:25 Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud – igavene elu.

1Jh 5:13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.

1Jh 5:20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

+ 1 = 9