24. veebr. 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Ärkamine Tunnistused

Ärkamine üle maailma. Üha suurem ja suurem Püha Vaimu välja valamin…

oma rahva peale…

Ärkamin ja Usutunnistused / Tervenemise Tunnistused. Siin on Mamre Telk UÜ Ja IPPFoundation MTÜ Tervenemise Vabanemise Tunnistused. 31 Inimest on andnud oma Tunnistuse. Tänaseks 300 inimest on Tunnistanud. 551 Hinge internetis ja reaalelus Päästetud. 10000 Hinge Vabanenud ja deemonitest vabastatud.

PALVE:  Palun Isa, et igaüks, kes järgnevat loeb, saaks Püha Vaimu poolt ilmutuse Sinu armu tõelisest tähendusest ja hakkaks nägema meie Päästja Jeesuse Kristuse auhiilgust otsekui peeglis, muutudes samasuguseks kujuks aust ausse Sinu Püha Vaimu läbi (2Ko3:18). Palun seda Jeesuse nimel, aamen.

Praegu toimub üle maailma ärkamine Jumala õigsusele. Järjest uute ja uute kristlaste silmad avanevad ja nad näevad seda suurt armu, et Kolgatal on Jeesus kõik lõpetanud ja Jumal on meid õigeks mõistnud (Ro4:25).
Arm on see, mis meil silmad avab. Apostlite tegude 9.peatükist loeme, et Paulusel, kes oli siis veel Saulus, oli dramaatiline kohtumine Jeesusega ja ta kaotas oma näge-mise. Nägijaks sai ta aga siis, kui jünger nimega Ananias talle käe peale pani. Saladuspeitub nimes Ananias: Heebrea keeles tähendab see HANA-NI-JAH “JUMAL ON ARMU-
LINE”.
Ap13:38-39 ütleb Paulus: “Seepärast olgu teil nüüd teada, mehed, vennad, et teile sellesinase läbi kuulutatakse pattude andeksandmist, ja et igaüks, kes usub, MÕISTETAKSE ÕIGEKS tema sees kõigest sellest, millest te ei võinud õigeks saada Moosese käsuõpetuse kaudu”.
Ro1:16-17 kirjutab Paulus: “Sest ma ei häbene evangeeliumi; sest see on Jumala vägi
päästeks igaühele, kes usub, nii juudile esiti, kui ka kreeklasele. Sest selles on ilmuta-
tud JUMALA ÕIGUS usust usku, nõnda nagu on kirjutatud: “ÕIGE elab usust!””

Näen, et üle kogu maailma hoogustub ärkamine sellele samale armuevangeeliumile,
mida Jumal ilmutas Paulusele. Tulemuseks on see, et Kristlased kogevad oma elus
3 põhjapanevat muutust:
1) Ilmutus, et Jumal on meid Kolgatal õigeks mõistnud.
2) Hinge tervenemine.
3) Aabrahami õnnistuste kogemine.
Nüüd on juba üle aasta möödunud, kui sain isiklikult ilmutuse õigeks mõistmise kohta ja seda AINULT  ARMUEVANGEELIUMIT  KUULATES ! Täna on mu hing täiesti terve ja
kadunud on kõik halvad sidumised, depressioon ja kurjad mõtted. Asemele on tulnud stabiilne, püsiv rahu ja rõõm, aga mis kõige tähtsam: TÄNA MA ARMASTAN JEESUST KA PÄRISELT ! Ja Aabrahami õnnistusi (nimekiri on 5Mo28:1-14) kogen ma järjest rohkem.

Millal sai Aabraham kätte tõotatud poja Iisaki? Läbides needsamad eelpool toodud
etapid:
1) Jumal mõistis ta õigeks (1Mo15:6).
2) Jumal tervendas tema ja ta naise Saara hinged.
1Mo18:10 on meie Piiblis kirjas, et Jehoova ütles: “ma tulen tagasi aasta pärast samal ajal”. Vana testament on algselt kirja pandud heebrea keeles ja selles kui originaalis on kirjas hoopis: “ma annan sulle tagasi elujõu”. Me näeme selle tõotuse täitumist juba 1Mo20 peatükis, kui paganlik kuningas Abimelek tahtis Saara endale võtta. Naise, kes oli 90 aastat vana! Ainult Jumala poolt sisemiselt tervenenud inimene võib õitsema puhkeda ja veel ka vanas eas ilus ja nooruslik välja näha.
3) 1Mo18:11 on kirjas, et Aabraham ja Saara olid vanad ja elatanud (enne sisemisttervenemist). Saaral oli lakanud olemast ka see, mis muidu naistele omane. See on siis kahekordne viljatus, sest ta niigi ei olnud elus lapsi saanud. Nüüd aga pärast sisemist tervenemist ja uue elujõu saamist sündis neile lõpuks kauaoodatud poeg (1Mo21:1-2). Ja Aabraham koges elu lõpuni kõiges Jumala õnnistusi (1Mo24:1, 34-36).

Lõpetuseks toon näiteid reaalsete inimeste tunnistustest, mida Jumal on tegemas
üle kogu maailma. Kõik tunnistajad on siirad kristlased, kellest on saanud võidukad
Jumala lapsed pärast armuevangeeliumi kuulmist meie õigekssaamise kohta:
1) Sylvia USA-st: täielik vabanemine paanika rünnakutest, hirmust ja unetusest. Ase- mele on tulnud rahu, rõõm ja armastus.
2) 54.a. mees Austraaliast: oli ära langenud, nüüd on vaba rängalt rõhunud koormast ja süda põleb evangeeliumit kuulutama.
3) Skip USA-st: täielik vabanemine sisemisest süüdistusest ja hukkamõistust, abi otsimisest valedest kohtadest (teised religioonid). Imeline töökoha saamine naisele ja endale. Õnnistused lihtsalt voolavad, aga suurim muudatus on teadmine, et Jeesus armastab teda ja kõik tema patud on ristil.
4) Tunnistaja Nigeeriast: täielik vabanemine sisemisest hukkamõistust, välimuse muutus (näeb välja noorem, puhtam ja on palju kaotanud kehakaalus), sai imelise töökoha, pulmad tulekul, kindel sisemine teadmine, et Jumal armastab teda ja et tulevik on imeline.
5) Tunnistaja Omaanist: täielik vabanemine depressioonist ja sisemisest süütundest,Jumala armastuse imeline kogemine.
6)  Claire Filipiinidelt: täielik vabanemine pingutustest ise end Jumalale meeldivaks teha ja sellega seotud sisemisest hukkamõistust, nüüd naudib Jumala Sõna.
7)  22.a.tunnistaja USA-st: täielik vabanemine mineviku piinadest, hirmust, depressioonist, suitsetamisest, buliimiast, skisofreeniast. Nüüd kogeb Jumala õnnis-tusi ja jätkab õnnelikuna õpinguid.
8)  Pastor Doug USA-st: täielik vabanemine “teoloogilisest skisofreeniast”, lõpuks ometi südames rahu. Nüüd on pühendunud Jeesuse lõpetatud tööst jutlustamisele.
9)  Eric USA-st: täielik vabanemine hukkamõistust, üksildustundest ja hirmust. Süda-mes põleb armuevangeeliumit kuulutada.
10)  Tunnistaja USA-st: Täielik vabanemine depressioonist ja enesetapu mõtetest.Murtud ja kibestunud süda on terveks tehtud. Jumala armastuse kogemine. Abieluon täiesti uuel tasemel, täis Jumala õnnistusi.
11)  Tunnistaja Filipiinidelt: täielik vabanemine hirmust ja selle tagajärgedest – joomine,suitsetamine ja keelatud suhted. Nüüd on elavaks tunnistuseks Jumala armust omaperekonnale.
12) Tunnistaja Keeniast: täielik vabanemine pornograafia vaatamisest, enese vihkami-sest ja enesetapu mõtetest. Nüüd ülirõõmus selle sisemise vabaduse ja teadmise üle,et Jumal armastab teda ja ei mõista mitte milleski hukka.
13) Tunnistaja USA-st: täielik vabanemine himuratest mõtetest, depressioonist, rahutu-sest, skisofreeniast ja hirmust, et Jumal karistab kõige eest. Samuti on kadunud vihka-
mise tunne Jumala vastu, meeleheide, hüljatuse ja üksinduse tunne. Nüüd kogeb, kui-das Jumal ilmutab oma armastust. Ei kutsu ennast enam väärtusetuks patuseks, vaid “ma olen Jumala õigus Jeesuses Kristuses”.

14)  Margie USA-st: täielik vabanemine sisemisest hukkamõistust. Jumal tegi tütre terveks suurest pahaloomulisest ajukasvajast.
15)  Tunnistaja Lõuna-Aafrikast: täielik vabanemine mädapaisetest ja piinadest,depressioonist ja pornograafiast. Nüüd on silmad avatud tõele Jumala armastusest.
16)  Vanessa USA-st: Jumal tervendas väikese poja autismist. Isa paraneb jõudsasti Alzheimeri tõvest. Lapse isa tegi abieluettepaneku ja pulmad on toimunud.
17)  Kevin USA-st: täielik vabanemine 25 aastat vaevanud epilepsiast. Ennem proovis kõike: palvetas Vaimus, tunnistas tervenemise kirjakohti, paastus, võttis osa leiva-murdmisest, sidus ja vabastas, käis vabastusteenistustel, aga ei midagi. See haigus läks talle maksma 2 abielu, oma äri ja peaaegu et ka oma elu. Nüüd sai vabaks sisemisest hukkamõistust (arvamisest, et kõige halva põhjuseks on see, et midagi ta elus on valesti) ja seejärel ka haigusest.
18)  Gabriel Brasiiliast: täielik vabanemine enese hukka mõistmisest, depressioonist ja “andestamatu patu” sooritamise hirmust. Samuti kohutavatest mõtetest seoses oma pattude pideva tunnistamisega, mis viisid närvivapustuse äärele. Täna on ta teadlik Jumala tingimusteta armastusest ja elab enda sõnul lummavat elu, olles lõpetanud osariigi parima ülikooli. Aga parim on see sisemine vabadus ja rahu ning täielik vabanemine patuahelatest Jeesuse õigsuse läbi.
19)  Jasmine USA-st: täielik vabanemine aastaid kestnud depressioonist. Ainult ühe aasta jooksul kogu elu täielikult ümber pööratud, õnnistatud unelmate töökohaga.
20)  Tunnistaja USA-st: täielik vabanemine 30 aastat kestnud suitsetamise harjumusest.
21)  Betty Ugandast: täielik vabanemine kibestumisest, hukkamõistust ja Jumala kohtumõistmise hirmust. Nüüd põleb südames igatsus kuulutada evangeeliumi Jumala armust.
22)  Tunnistaja Qatarist: täielik vabanemine seksuaalpattudest, unelmate töökohasaamine.
23)  Jedick Filipiinidelt: õnnistatud unelmate töökohaga pärast pikka aega töötuna elamist.

24)  Tunnistaja USA-st: täielik vabanemine narkootikumidest ja alkoholist, enese-kesksusest, kõige ja kõikide süüdistamisest.
25)  Tunnistaja Nigeeriast: täielik vabanemine 25 aastat kestnud astmast, porno-graafiast ja kuivast religioossest elust. Finantsiliste imede kogemine pärast külvamist armuevangeeliumi levimisse. Elu on imeliselt ümber muudetud.
26)  Tanya USA-st: õnnistatud pisipoja sündimisega pärast varem toimunud nuri-sünnitusi.
27)  Tunnistaja Austraaliast: teismeline tütar, kes jooksis kodust mässumeelsusega ära, pöördus tagasi.
28)  Philip Botswanast: täielik vabanemine alkoholismist ja liiderlikust eluviisist.
Samuti käskudest ja keeldudest, mis viisid hukkamõistu ja hüljatuse tundesse.
Nüüd naudib armunud olemist Isasse ja oma perekonda, jagades armusõnumit teistega ja nähes imelisi vabanemisi.
29)  Emy Mauritiuselt: täielik vabanemine halbadest mõtetest, hirmudest ja depres-sioonist. Nüüd on üliõnnelik teadmises, et Jeesus armastab ja õnnistab teda.
30)  Tunnistaja Indiast: täielik vabanemine 15 aastat kestnud seksuaalpattudest.Nüüd on südames rahu ja rõõm, abielu on taastatud, abikaasa on samuti õnnelik ja
elujärg on paranenud.
31)   Tevita Inglismaalt: täielik vabanemine hirmudest, alkoholist ja sigarettidest.Nüüd on Jumal taastanud tema elu, abielu, perekonna, karjääri ja kõik raisatud aastad. Ja ta jagab sõnumit Jeesuse lõpetatud tööst inimestele oma ümber.

Arvo Rei – Mamre Telk UÜ IPPFoundation MTÜ

Prayer of Salvation 2017-2025 Testimonials

1.Josh

Lord I give my life to you and thank you for the forgiveness of my sins.!!!

2.Erin

I said this prayer.. and praised JESUS CHRIST and FELT SUCH A STRONG PRESENCE OVER TAKE ME THAT I FELL BACKWARDS! I COULDNT STAND! I USED TO MAKE FUN OF PEOPLE WHO CLAIMED TO BE SO FULL OF GOD.. I HAVE WITNESSED, EXPERIENCED IT FOR MYSELF! PRAISE THE MOST HIGH GOD HALLELUYAH. I felt such a lovely presence. I haven’t felt something so wonderful.. since the last time I was baptized (when I had doubt) now that I KNOW in my heart that JESUS CHRIST IS LORD,

3.Grant

I want to surrender my sinful ways and repent for my sins, I pray to re united with Christ and his beloved father. I ask he Holy Spirit to heal me in my health issues, and strengthen me daily in mind, body and spirit.

4.Foluke Olumide

Kind of felt my heart beat pumping after praying, and when I laid my hands on my heart to pray in the Holy Ghost, I started talking like a toddler in a kind of tongue that was strange. But pls pray for me to not go back to smoking cigarettes, being smoking for 15 years now, and for God to heal me and deliver me and make my salvation permanent so that I can fulfill his call for my life, Amen. Thank you. Pls do reply me. God Blesss you.

5.Ted ( United States of America )

I just renew my life to Jesus Christ today I just need to Healing the fight temptation Deliverance as soon as I need the fire of the Holy Spirit burning inside of me again like I like I once did… I just mess up all the time sometimes I feel like a dog chasing his tail I need prayer from Temptation renewing my heart my mind…

6.Leona

I was born again in 1999 and I have back slide many of times. Today I make a stand and I want to renew my relationship with God. I confess all my sins. Jesus forgive me. I have done things that I should of never done and said things I shouldn’t never said. Jesus Christ I need you in my life. Jesus I give myself fully to you. Jesus I ask that you give me a new mind, body and spirit. I no longer want to do the things I use to do. Help me to surround myself with believer that support me. Jesus deliver me and protect me. Today I am born , thank you jesus

7.Balani Omilva

Lord God i know am a sinner and i ask you to forgive me and renew my relationship with you.I need you Lord in my life so please help me and deliver me from anything that hinders me following you Lord. Thank you for your continuous blessings to me and my family.

8.Selina M ( Renewed relationship with Jesus )

I am very happy to be born again. My birthday are.21April1971

9.Annette Lansborough

This is very good praise god and thank god for this site.Amen IJN

10.Joetrina B. Lacambra

Lord God i know am a sinner and i ask you to forgive me and renew my relationship with you.I need you Lord in my life so please help me and deliver me from anything that hinders me following you Lord. Thank you for your continuous blessings to me and my family.

11.Michael

I ORIGINALLY ACCEPTED THE LORD AUG 3, 1983, BUT BACKSLID MANY TIMES, NOW I FOUND A CHURCH AND I AM A MEMBER OF IT, TAKING COURSES AND SUNDAY SCHOOL, I FELT NOTHING AFTER THE PRAYER BUT I HAVE A DRUG HABIT IN WHICH I HAVE BEEN PRAY THE LORD TO DELIVER ME FROM IT, ITS LASTED 40 YEARS AND STILL, WHY O WHY WHEN I CANT HELP MYSELF DOESNT THE LORD TAKE IT FROM ME? I ALWAYS HAVE THE LORD ON MY MIND ALWAYS, HE IS PRESENT AROUND ME, THERE DOESNT GO A DAY HE ISNT ON MY MIND, I CAN ONLY BELIEVE WHAT GOD’S WORD TELLS ME OF SALVATION, BUT BOY WOULD I LUV TO HAVE A MUCH MORE FEEL OF HIM IN ME AND AROUND ME.

12.Kevin Withttaker

Dear Lord Jesus God Of The Jews Come And Break My Many Bondages Of Things I Used To Buy Like The Wrong Clothing For People My Age So Please Set Me From My Former Self Medical Conditions That Began Since The Day Of My Physical Birth Back In 1987 So Please Intercede For Me Lord Jesus Christ Of Nazareth The One And Only Son Of God In Jesus Christ Of Nazareth Holy And Mighty Name Amen.