15. Jun 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Our Father Prayer in all Languages

1. THE ORIGINAL GREEK

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον•
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν•
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

2.  LATIN

Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum* da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo**.

*  The original Vulgate Latin version says supersubstantialem (supersubstantial), not cotidianum (daily), i.e., “Give us this day our spiritual  bread.”

**  The original Vulgate Latin version gives malo with a capital ‘M’ (Malo): “Libera nos a Malo.”  This changes the meaning from the now accepted “Deliver us from evil”  to the (perhaps) originally intended “Deliver us from the Evil One.”

3.  ENGLISH

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

4.  FRENCH

1.  Traditional version:

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel;
donne-nous aujourd’hui notre pain essentiel;
remets-nous nos dettes,
comme nous aussi les remettons à nos débiteurs;
et ne nous laisse pas entrer dans l’épreuve,
mais délivre-nous du Malin.

2.  Post Vatican II modern version:

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton Règne vienne,
Que ta Volonté soit faite
Sur la terre comme au Ciel;
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien (de ce jour);
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé;
Ne nous soumet pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

3.  Le Notre Père en Québécois:

Oh, not’ Père dans l’ciel
Que tout l’monde aime ton Nom
Que tu viennes mette de l’ordre là-dedans
Au ciel, pis icitte aussi
Donnes-nous l’pain qu’on a d’besoin aujourd’hui
Pardonne-nous nos imbécillités
Pour qu’on soye capab de pardonner ceux des autres
Sorts-nous de nos envies stupides,
Pis laisse pas l’Yaube nous mette dans son trou
Cé toé l’Boss jusqu’à fin du monde
Té vraiment l’seul qui l’mérite de toutes façons
Ouais, cé certain !

5a.  GERMAN

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

 

5b. Luther’s 1545 version

Unser Vater in dem Himmel!
Dein Name werde geheiliget.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schulden,
wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

6.  SPANISH

Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

7.  PORTUGUESE

Pai nosso, que estás no céu,
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino.
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos têm ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação,
Mas livrai-nos do mal.

8.  ITALIAN

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua Volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal Male.

9.  RUSSIAN

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

10.  CHINESE

我們在天上的父,
願人都尊祢的名為聖,
願祢的國降臨,
願祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我們日用的飲食,
今日賜給我們,
免我們的債,
如同我們免了人的債,
不叫我們遇見試探,
救我們脫離兇惡,
因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,
直到永遠。阿們!

11.  JAPANESE

天に在す我等の父や。
願くは爾の名は聖とせられ。
爾の国は来り。
爾の旨は天に行わるるが如く、地にも行われん。
我が日用の糧を今日我等に与え給え。
我等に債ある者を我等免すが如く、我等の債を免し給え。
我等を誘に導かず、
なお我等を凶悪より救い給え。

12.  HINDI

हे हमारे स्वरगिक पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य अाए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग मे॑ पूरी होती है॑,
वैसे पर्िथ्वी पर भी हो,
आज हमे॑ उतना भोजन दे,
जो हमारे लिए आवश्क है,
हमारे अपराध शमा कर,
जैसे हम दूसरो के अपराध शमा करते है,
हमारे विश्वास को मत परख पर॑तु हमे शैतान से बचा.

 

 

13.  URDU

اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے،تیرا نام پاک ماتا جاۓ ،تیری بادشاہی آۓ‌،تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے،زمین پر بھی ہو،ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کوبنشتں ہیں تو ہمارے قصور ہمیں بںش،اور ہمیں آزما ئش میں نہ پر نے دے،بلکہ ہمیں برائ سے بچا،

14.  HEBREW

אבינו שבשמים
יתקדש שמך
תבוא מלכותך, יעשה רצונך
כבשמים כן בארץ.
את לחם חקנו תן לנו הים,
וסלח לנו על חטאינו
כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

15.  Yiddish

Undzer foter, vos du bist in himl,
geheylikt zol vern dayn nomen.
Zol dayn malkhes kumen,
zol dayn rotsn geshen,
vi in himl, azoy oykh af der erd.
Undzer teglekh broyt gib undz haynt.
Un zay undz moykhl undzere khoyves,
Vi oykh mir zenen moykhl undzere bale-khoyves.
Un breng undz nisht tsu keyn nisoyen,
nor zay undz matsl fun shlekhts.

16.  ARABIC

أَبَانَا الذِي فِي السَّمَاوَاتِ،
لِيُقَدَّسَ اسْمُكَ.
لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ،
لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ فِي الأَرْضِ كَمَا السَّمَاءِ.
ارْزُقْنَا خُبْزَنَا كَفَافَ يَوْمِنَا،
وَ اعْفُ عَنْ خَطَايَانَا،
فَإِنَّنَا نَعْفُو عَمَّنْ يُخْطِئُونَ بِحَقِّنَا.
لاَ تُعَرِّضْنَا لِلغِوَايَةِ،
بَلْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِيرِ.
فَلَكَ المَلَكُوتُ وَ الجَبَرُوتُ وَ المَجْدُ أَبَداً.

17.  TURKISH

Ey göklerde olan Babamız,
İsmin mukaddes olsun;
Melekûtun gelsin;
Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun;
Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver;
Ve bize borçlu olanlara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla;
Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar;
Çünkü melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar senindir.

18.  POLISH

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

19.  DUTCH

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam hierin geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

20.  HUNGARIAN

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsássd meg a mi vétkeinket,
miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.

21.  ROMANIAN

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta, facă-se voia ta,
precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
şi nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăveşte de cel rău.

22.  SWEDISH

Fader Vår som är i Himmelen.
Helgat varde Ditt namn.
Tillkomme Ditt Rike.
Ske Din vilja, såsom i Himmelen
så ock på Jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
Och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty Riket är Ditt och Makten och Härligheten
i Evighet.

23.  NORWEGIAN

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

24.  DANISH

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

25.  FINNISH

Isä meidän, joka olet taivaissa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

26.  ICELANDIC

Faðir vor, þú sem er á himnum.
Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki,
verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð
og fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu.

27.  Czech

Otče náš, jenž jsi na nebesích
Posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé
Buď vůle Tvá
jak v nebi tak i na zemi
Chléb náš vezdejší
Dejž nám dnes
A odpusť nám naše viny
Jako i my odpouštíme naším viníkům
A neuveď nás v pokušení
Ale chraň nás od zlého

28.  Ukranian

Отче наш, Ти що єси на небесах,
нехай святится ім’я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам, днесь,
і прости нам довги наші,
як і ми прощаємо довжникам нашим
і не введи нас у спокусу,
а ізбави нас від лукавого.

29.  CROATIAN

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje.
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

30.  WELSH  (1620 version)

Ein Tad, yr Hwn wyt yn y nefoedd,
Sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas.
Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly
ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein
bara beunyddiol. A maddau i ni ein
dyledion, fel y maddeuwn ninnau i’n
dyledwyr. Ac nac arwain ni i
brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.
Canys eiddot Ti yw’r deyrnas, a’r nerth,
a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.