15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Palve Maailma Rahu Eest – Tallinna Teataja (1910-1922) 31 detsember 1920. Maailma Rahu Palved. Palve

6 min read
Copyright - Registered - Eesti Kirik (1923-1940), nr. 43, 26 oktoober 1939

Copyright - Registered - Eesti Kirik (1923-1940), nr. 43, 26 oktoober 1939

Eesti Kirik (1923-1940), nr. 43, 26 oktoober 1939 ja EELK Tekstid Rahu osas

PALVE MAAILMA RAHU PÄRAST.

Oh Jumal, kes sa oled loonud kogu inimsoo ühest verest, ole armuline palvetele, mida meie palume täis kartust mureliku maailma pärast. Saada valgust meie pimedusse ja juhi rahvaid rahu teele. Murra eelarvamised ja eemalda viha ning kartuse. Süüta püha südidust õiguse ja tõe pärast. Anna neile, kes oma nõuga juhivad maailma rahvast, valgustatud mõistust, nii et nende ja meie kaudu võiks sündida sinu tahtmine Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

ARMASTAD SA MIND?

Mis sina vastad Jeesusele?

Johannese evangeeliumi 21. peatükis 15. kuni 19. salmini jutustatakse jüngrite haaravast elamusest nende kokkupuutudes ülestõusnud Issandaga. Ta tuletab meelde ühtlasi ka seda, kuidas kohtukoja Õuel Peetrus salgas oma Issanda. Aga ta näitab, kuidas Jeesus salgajat, aga kahetsejat Peetrust ometi ära ei tõuka, vaid kuidas ta tema tõstab jälle üles. Aga need Jeesuse küsimused Peetrusele on ühtlasi ka küsimused meile. Kuidas vastad sina tema küsimusele: Armastad sa mind?

Esimeseks küsib Jeesus, kas sa armastad mind enam, kui teised? Kas sa pead ennast ikka veel nii suureks ja tugevaks? Oled sa enda arvates ikka veel tähtsam, kui sa oled tegelikult? Peetrus vastab: Issand, sa tead, et ma sind armastan. Häbistatult alanduses annab Peetrus südamete läbikatsujale selle vastuse. Jeesus tunnustab seda vastust. Sest alandlikele annab Jumal armu. Ta tõstab Peetruse uuesti jüngri seisusse: „01e minu tallekeste karjane.”

See Jeesuse küsimus: „Armastad sina mind?” puudutab iga ristiinimest. Kas suudame ka meie vastata ühes mõttes ja vaimus Peetrusega? Tahad ka sina end alandada ja olla üsna väike? Sest ainult siis saad sa suuri ülesandeid ja ainult siis võid sa suurt korda saata, kui sinu nõdrustes on Jumala vägi saanud täie võimuse. „01e minu tallekeste karjane” see Jeesuse sõna annab ülesande hoolitseda noorte eest. See on suuremaid ja auväärsemaid ülesandeid olla noorte kasvataja. Ja kuidas vajavad meie lapsed ja sirguvad noored kristlikku kasvatust! Kõigi kohta maksab see käsk „ole minu tallekeste karjane” oled sa isa või ema, vanem õde või vend, pühapäevakooli tegelane, Õpetaja või muu ristiinimene. Ole neile eeskujuks. Pühenda osa oma ajast nende jaoks. Küsi ikka endalt, kus on sinu lapsed, kui nad ei viibi kodus, ja hoolitse, et saaks täidetud see Kristuse poolt pealepandud ülesanne, et nad pärast ristimist saaksid õpetatud pidama kõik, mis Issand on käskinud. Palu oma laste eest, et sa võiksid kord Issanda trooni ees seistes rõõmuga ütelda: „Vaata, siin olen mina ja need kõik minu hoolde usaldatud ükski neist ei ole läinud kaduma!” Sest nõnda oma lapsi armastades valmistad sa neile suurimat kasu küll ajaliku elu poolest, aga mis peaasi igaveseks eluks. Jeesust peame meie armastama enam, kui raha ja varandust, enam kui selle elu rõõmusid, mugavusi ja mõnusid! Tallekesed ei jää tallekesteks, vaid nad kasvavad lammasteks. Ka nende suhtes on hoidjal ja karjasel ülesandeid. Sellepärast esitab Issand Peetrusele selle küsimuse teistkordselt: „Armastad sina mind?” Peetrusel ei ole

sellele teistkordsele küsimusele teist vastust. Ta on end nõnda Jeesusega ühendanud, et ta vastab sellele uuesti suurima alandlikkusega jaatavalt. Jah, Issand, sa tead, et ma sind armastan! Esimene küsimus tegi teda alandlikuks. Teine sunnib teda tõsiselt järele mõtlema. Aga hea südametunnistusega võis ta ütelda: „Sa tead, et ma sind armastan r

Ikka on see küsimus ka meile südametunnistuse küsimuseks. Aga ka sellele järgnes Jeesuse vastus: „Hoia minu lambaid!” See ei tähenda midagi muud, kui et Peetrus pannakse kogudusetöösse täiskasvanuid teenima. See on aga meile kõigile antud ülesanne. Sest kui sa armastad Jeesust, siis armastad sa ka oma kogudust ja kirikut. Siis ei halise ja nurise sa kõige üle, mis sulle kirikus ei meeldi. Ja arvustamise asemel aitad sa parandada, lõhkumise asemel ehitada. Sa ei suurenda siis rahulolematust, vaid püüad seda tasase vaimuga kõrvaldada. „Aga teie olete äravalitud sugu, kuninglik preestriamet, püha rahvas, pärisrahvas, et teie peate selle vägevaid nõusid kuulutama, kes teid pimedusest on kutsunud oma imeliku valguse juurde.” (1. Peetr. 2, 9.) „Hoia minu lambaid” see on ülesanne igale koguduseliikmete.

Aga Jeesus ei piirdu ka veel sellega. Ta tuletab meelde Peetruse kolmekordset salgamist ja küsib veel kolmat korda: „Armastad sina mind?” See on nagu valus piste Peetruse südamesse ja Peetrus jääb kurvaks. Kas sa ei usu siis mind?! Sest minuga on sündinud täieline muudatus. Issand, sina tead kõik! Sina näed minu südamesse. Sina tead ka seda, kuidas ma praegu seisan sinu ees. Peetruse muutumine ei ole olnud silmapilgu meeleliigutus, vaid see on olnud kestva tähendusega. Jumal on loonud temas uue südame ja uuendanud temas kindla vaimu. Ja alles nõnda oleme kõlvulised jumalariigi tööks. Kolmandat korda paneb Jeesus Peetruse oma teenistusse: Ole mu lammaste karjane. See peab talle seda sõna meelde tuletama: „Ja minul on veel teised lambad, need ei ole mitte sestsinasest laudast, ja neid pean mina ka siia tooma ja nemad kuulevad minu häält ja peab üks kari ja üks karjane olema.” Joh. 10, 16.

Kindlasti pidi Peetrus Joppes Korneeliuse majas olles seda kolmandat ülesannet meelde tuletama, kui ta ütles: „Nüüd mõistan mina tõesti, et Jumal ei pea lugu, missugusest soost inimene on.” (Ap. t. 10, 34.) Ta tun-

neb, et Jeesuse misjonikäsk puudutab kõiki inimesi. See ei ole piiratud noorsoo või kogudusetööga või rahvusega. Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid aidatud. Inimesepoeg on tulnud otsima ja õndsaks tegema kadunuid.

See on misjonitöö, mida peame tegema oma rahva uskmatute liikmete juures. Miljonid paganad istuvad veel surmavarju orus. See on misjonitöö, kus oodatakse ka mind ja sind ja kus on meil mõlemal ülesanded. Sest Jeesus küsib: Armastad sa mind? Ja mis ütleb ta sulle: Ole minu tallekeste karjane. Hoia minu lambaid kirikus, hoia minu lambaid, kogu neid, kes on minust lahkunud ja mind ei tunne. Selles saab avalikuks, et sa Jeesust armastad. Ja ütelge igaüks, kes teie kuulete tema häält: „Jah, Issand, sina tead kõik, sina tead, et ma sind armastan.”

Kaunase saadik õp. J. Lattik külastas Wiljandit.

Oma 61. sünnipäewa Puhul wiibis pühapäewal kodulinnas, Wiljandis. Eesti saadik Kaunases, õp. J. Latt i k. Ta jutlustas sel puhul Wiljandi Pauluse kirikus.

Küsimuste leht EELK kogudusteliikmetele.

Ameerika luterlikus kirikus on kawatsus käesolewal sügisel saata laiali küsimusleht koguduste liikmetele, mille kaudu oleks wõimalik teataw ülewaade saada nende tegelikust suhtumisest kirikusse. Küsimused on järgmised:

1. Kui sagedasti sa wõtad osa koguduse jumalateenistusist?

(Igal pühapäewal: kahe kolme nädala järgi: kord kuus: wähem kui kord kuus.)

2. Kui tihti wõtad sa osa pühast õhtusöömaajast?

(Igal lauapühal: igal ülejärgmisel lauapühal: ainult kord aastas.)

3. Kas on sinul kodus perekonnaaltar wõi eriline perekondlik hardusepaik olemas?

4. Kas sa loed piiblit mõne kindla kawa järgi?

5. Kas sa palwetad korrapäraselt?

6. Kas sa jutustad oma lastele kodus piiblilugusid? 7. Kas sa aitad oma lapsi nende pühapäewakooli ja leeri õppeülesannete täitmisel? On kahtlemata wäga wiljakas nende küsimuste walgusel waadata ka oma usuelu ja teha õigeid järeldusi.

Copyright - Registered - Eesti Kirik (1923-1940), nr. 43, 26 oktoober 1939 ja EELK Tekstid Rahu osas - 3rd Redigeeritud tekst Harald Põllu 1938 aastal välja antud Piiblist - IPPFoundation GOLD OÜ - International Prayer For Peace Foundation GOLD 2021-2177 - RahvusRaamatukogu 2021.a.
0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 1 = 5