15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Igavene Elu – Mis on Pääste tulemus? – Igavene Elu Jumalaga Taevas – Jeesus tuli anda Igavene Elu kõigile kes Temasse usuvad

8 min read
Eternal Life Igavene Elu Jeesus Kristuse kaudu Jesus Christ Love of God

Eternal Life Igavene Elu Jeesus Kristuse kaudu Jesus Christ Love of God

Jumala elu – Igavene Elu

Miks Jeesus tuli? Kas selleks, et anda meile käitumisreeglid. Tuua meile parem moraal. Alustada uus religioon. Anda meile jõulude traditsioon.

Jumal tahab, et meil oleks elu ülirohkesti.

Joh.10:10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti!

Jumal tahab, et me saaks osa Jumala elust. Jumala elus sinus muudab sind täielikult, kui sa käid selle valguses. Jh.1:1

Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2 Seesama oli alguses Jumala juures. 3 Kõik on tekkinud tema läbi, ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4 Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5 ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. 6 Oli mees, Jumala läkitatud; selle nimi oli Johannes. 7 See tuli tunnistuseks, tunnistama valgusest, et kõik usuksid tema kaudu. 8 Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. 9 See tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10 Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda. 11 Ta tuli sellesse, mis tema oma, ja tema omad ei võtnud teda vastu. 12 Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse, 13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. 14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.

Ükski religioon ei ole muutnud inimese loomust. Kristlus annab inimesel uue loomuse.  Jh.3:16

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!

 Uuesti sünd on Jumala elu tulek meie südamesse. Jumal sünnitab uue inimese- uus loodu. Inimene saab uue loomuse. Me ei õpi mitte uut käitumisstiili. Me sünnime uuesti. Jumala elu tuleb meie sisse. Jumala elu muudab sind. 2.Kr.5:17

Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud! 18 Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti.

Inimesesse tuleb Jumala armastus. Rm.5:5

aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

 Jumala elu peab saama meis avalikuks 2.Kr.4:11

Sest meid, kes elame, antakse alatasa surma Issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks.

 Saaksite osa Jumalikust loomusest.  2Pe1:3,4.

Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumalakartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega,4 millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu;

Ta on teinud meid elavaks. Ef.2:1

Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes,

Jh.5:24

Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud ellu!

Igavene Elu

(Igavene) Elu = (igavene) takistamatu osadus (Jumalaga) kelle tahes (Jumalat) armastava (hinge) jaoks:

Elu = Heaolu;
takistamatu osadus (Jumalaga) = (Jumala) tundmine ~~ (Piibel)(Jh 17:3)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) aga (Igavene Elu) on see, et nad tunneksid (Sind), ainsat tõelist (Jumalat) ja (Jeesust Kristust), kelle (Sina) oled läkitanud;
(Jumalat) armastav = (Jumala) suhtes püha = (Issanda) suhtes sõnakuulelik = (Issanda) suhtes usklik = (Issandasse) uskuv = (Issandale) ustav = (Jumala) suhtes õige;
(hing) on (inimene) või kes tahes ühestki (inimesest) alam loom või taim või ühegi (inimese) jaoks piisavalt oluline seade (selles maailmas);
(Issanda surm) on vajalik eeldus (Igavese Elu) saavutamiseks kelle tahes (hinge) jaoks (selles maailmas).

(Igavene Elu) algab kelle tahes (hinge) jaoks selle (hinge) (surnuist ülestõusmisega) (Issanda Päeva) alguses.

(Jumala surma) ja (inimese) (täieliku meeleparanduse) tagajärg on selle (inimese) (pattude andeksandmine), mille loomulik tagajärg on selle (inimese) jaoks pääsemine (Igavesse Ellu):

(Piibel)(Mt 19:16)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja vaata, keegi ütles (Jeesuse) juurde astudes: „Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin (Igavese Elu)?”

(Piibel)(Mt 19:29)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud (Minu) nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib (Igavese Elu).

(Piibel)(Mt 25:46)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ja need {inimesed} saavad minema (Igavesse Karistusse), õiged aga (Igavesse Ellu);

Jh 3:15 et igaühel, kes usub, oleks (Temas) (Igavene Elu).
Jh 3:16 sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jh 3:36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.
Jh 5:24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.
Jh 5:39 Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu – ja just need on, mis tunnistavad minust.
Jh 6:33 Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.”
Jh 6:40 See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”
Jh 6:47 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu.
Jh 6:54 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,
Jh 6:68 Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad,
Jh 10:28 ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.
Jh 12:50 Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud.”
Jh 14:23 Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.
Jh 17:2 nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks (Igavese Elu) igaühele, keda sina talle oled andnud.
(Piibel)(Jh 17:3)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) aga (Igavene Elu) on see, et nad tunneksid (Sind), ainsat tõelist (Jumalat), ja (Jeesust Kristust), kelle (Sina) oled läkitanud.
Ap 3:15 Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie.
Ap 5:20 „Minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik (selle elu) sõnad!”
Ap 11:18 seda kuuldes nad rahunesid ja andsid Jumalale au, üteldes: „siis on Jumal ka paganatele andnud meeleparanduse eluks.”
Ap 17:25 ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, – tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
Ap 27:10 „mehed, ma näen, et edasipurjetamine muutub ohtlikuks ja võib suurt kahju tuua mitte ainult lastile ja laevale, vaid ka meie elule.”
Rm 5:18 nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.
Rm 6:22 nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.
Rm 6:23 sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.
Rm 7:3 sellepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks; aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja.
2Kr 4:10 me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus.
2Kr 4:11 sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus.
2Kr 5:2 sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse,
Kl 3:3 sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas.
Kl 3:4 kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.
1Tm 1:16 kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.
1Tm 4:8 sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.
2Tm 1:1 Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses, –
2Tm 1:10 nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,
Tt 1:2 igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu,
Tt 3:7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.
Hb 5:7 Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu.
Hb 13:5 teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”
Hb 13:7 pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!
Jk 4:14 teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu! te olete ju aur, mida on hetke näha, ja siis see haihtub.
1Jh 1:1 mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud – seda me kuulutame Elu Sõnast.
1Jh 2:25 ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud – igavene elu.
1Jh 5:11 ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas.
1Jh 5:12 kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.
1Jh 5:13 seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.
1Jh 5:16 kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu, ja Jumal annab talle elu, neile, kes ei tee pattu surmaks. On pattu, mis on surmaks: selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda.
1Jh 5:20 aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.
Ilm 2:10 ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!
Ilm 3:5 kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.
Ilm 13:8 teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.
Ilm 18:2 Ta hüüdis võimsa häälega: „Langenud, langenud on suur Paabel ning on saanud kurjade vaimude eluasemeks ning kõigi rüvedate vaimude varjupaigaks ja kõigi rüvedate lindude varjupaigaks ning kõigi rüvedate loomade ja vihatute varjupaigaks!
Ilm 21:27 Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse.
Ilm 22:1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle troonist.

1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 1 = 8