15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Mis on Usk? – Mida ütleb Piibel Usu kohta? – Usk – Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?

8 min read
What Is Faith What Does the Bible Say about Faith Active obedience to Gods word Faith in Jesus

What Is Faith What Does the Bible Say about Faith Active obedience to Gods word Faith in Jesus

IPPFoundation Gold Usutunnistus

Usutunnistus – Mida me usume

Üks peamistest kirjutistest, millele me tugineme on 1 Johannese 5:6-8 – King James Version (KJV) 1987
6. Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
7. Tunnistajaid on taevas kolm, Isa, Sõna ja Püha Vaim, ja need kolm on üks.
8. Ning kolm, kes on tunnistajateks Maal, Vaim, vesi ja veri: ja need kolm on üksmeelel.

Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?

Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?

1Ko 15:1-4 öeldakse: “Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.”

Kokku võetuna see ongi kristlus. Kristlus on teiste uskude hulgas ainulaadne, sest kristlus ei puuduta niivõrd religioosseid tavasid kui suhteid. Käskudest-keeldudest kinni pidamise asemel on kristlase eesmärgiks võimalikult suur lähedus Taevase Isaga. Selle suhte teeb võimalikuks Jeesuse Kristuse lõpetatud töö ja Püha Vaimu osalus kristlase elus.

Kristlased usuvad, et inimene loodi elama osaduses Jumalaga, aga patt lahutab kõik inimesed Jumalast (Ro 5:12; 2Pe 1:20-21). Kristlus õpetab, et Jeesus Kristus kõndis maa peal, olemuselt Jumal ja ometi läbinisti inimene (Fi 2:6-11), ja suri ristil. Kristlased usuvad, et pärast ristisurma Jeesus maeti, Ta tõusis surnuist ja elab nüüd Isa paremal käel, paludes igavesti usklike eest (Hb 7:25). Kristluses väidetakse, et Jeesuse ristisurmast on küllalt, et kanda kõigi inimeste patuvõlg, ja et sellega taastada inimese osadus Jumalaga (Hb 9:11-14; Hb 10:10; Ro 6:23; Ro 5:8).

Selleks, et saada päästetud, tuleb oma usk rajada Jeesuse lõpetatud tööle ristil. Kui inimene usub, et Jeesus suri tema asemel ja maksis tema pattude eest, tõusis siis üles surnuist, on see inimene päästetud. Oma tegudega pole võimalik päästmist ära teenida. Mitte keegi pole “piisavalt hea”, et olla Jumalale meelepärane, sest kõik on patused (Js 64:6-7; Js 53:6). Teiseks, rohkemat pole enam võimalik teha, sest Jeesus on juba kogu töö teinud! Ristil olles ütles Jeesus: “See on lõpetatud!” (Jh 19:30).

Samuti nagu päästmist pole võimalik ära teenida, olles rajanud oma usu Jeesuse poolt ristil lõpuleviidud tööle, ei saa ka päästmist olematuks teha. Pea meeles – Jeesus on töö lõpule viinud! Päästmine ei sõltu selle vastuvõtjast. Jh 10:27-29 öeldakse: “Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest.”

Mõni võib mõelda: “Mis nii viga – kui ma olen kord päästetud, võin teha mida iganes, ega päästmine sellepärast olematuks muutu!” Aga päästetud olla ei tähenda teha, mis pähe tuleb. Päästetuna ollakse vaba mitte teenima vana patust loomust ja vaba otsima Jumalaga õiget osadust. Seni kui usklikud elavad selles maailmas oma patuses ihus, käib pidev võitlus, et mitte patule alla anda. Patus elamine takistab osadust, mida Jumal inimesega otsib, ja seni kui inimene elab usklikuna patust elu, ei tunne inimene rõõmu osadusest, mida Jumal on inimesega kavandanud. Ometi on kristlastel võimalik saada selles võitluses patust võitu, uurides ja rakendades oma elus Jumala Sõna (Piiblit), lastes Pühal Vaimul oma elu juhtida – see tähendab, andes end igapäevastes olukordades Vaimu mõju ja juhtimise alla ja kuuletudes Vaimu läbi Jumala Sõnale.

Niisiis, samal ajal, kui paljud religioossed süsteemid nõuavad, et inimene teeks mingeid asju või ei teeks teatavaid asju, on kristluse olemuseks osadus Jumalaga. Kristluse sisuks on usk, et Jeesus suri ristil meie pattude eest ja tõusis taas surnuist. Meie patu eest on makstud ja meie saame olla osaduses Jumalaga. Saame võidu oma patuse loomuse üle ja võime elada osaduses Jumalaga ja olla Talle kuulekad. Selline on tõeline piibellik kristlus.

IPPFoundation Gold Usub:

  1. Ühte tõelisesse elavasse Jumalasse, kes ilmutab end kolme Jumaliku olendina ( Püha Kolmainsus ): Isa, Poeg ( Jeesus Kristus ), Püha Vaim – need kolm on üks ja üksmeelel ning eksisteerivad ühtsuses ning on olemuselt samad. Need kolm erinevat Jumalikku olendit on võrdsed ja igavikulised, eksisteerides Kolmainu Jumalana, kes on kõikvõimas, kõiketeadev ja kõikjal ning on Üks igavikuline olend. Sest püha on Issand, meie Jumal ( Psalm 99:9 ). Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. ( 1 Timoteuse 1:17 );
  2. Et Jeesus Kristus on elava Jumala Poeg ( Matteuse 16:16 ), Kirkuse Issand ( 1 Korintlastele 2:8 ), Jumala ainus sündinud Poeg, Jumala Sõna, Jumala Tall, Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst ( Jesaja 9:6 ) ja valitsus on Tema õlgadel; Jeesus Kristus on Tõde, Tee ja Elu; ( Johannese 14:6 – KJV, 1978 )
  3. Jeesus Kristus on Messias ning Temale on antud valitsus, au ja kuningriik. 13. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, [a] taeva pilvedel tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. 14. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. ( Taaniel 7:13-14 – AMP, 1987 Lockman )
  4. Jeesus Kristus on Jumal, Issanda Sõna, kes sai lihaks läbi imepärase eostamise Püha Vaimu poolt ning läbi neitsisünni. Ta on Jumal ja täiuslikkus ühendatud ühes inimeses igavesest ajast igavesti. Jeesus on Isa tahe – ta on Alfa ja Oomega, Esimene ja Viimane ( Ilmutuse 1:11 ), igavene Sõna, Jumal, Elu ja kõige Looja ( Johannese 1:1-14 ). Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. ( 1 Johannese 5:5-7 );
  5. Inimeste lunastus on Jumala armust ning mitte täielikult ega osaliselt inimeste töö, headuse või usu tulemus. Jumala silmis kuulub õiglus neile, kes usuvad lunastuses vaid Kristust ning seetõttu õigustavad end Tema silmis;
  6. Kõigi Veest ja Vaimust taassündinute privileeg on olla kindel oma lunastuses alates hetkest, mil nad usuvad Kristusesse kui nende lunastajasse. See kindlus ei põhine mitte inimeste olemusel, vaid Püha Vaimu tunnistusel, kes kinnitab kirjalikus sõnas uskujas Jumala tunnistuse;
  7. Püha Vaim on tulnud maailma, et ilmutada ja ülistada Kristust ning anda Kristuse päästetöö inimestele. Ta mõistab kohut ning juhib patuseid Kristuse juurde, annab neile uue elu, asub neisse alates vaimsest sünnist ning püsib neis lunastuspäevani. Tema täielikkus, jõud ja võim on uskujate elus omastatud läbi usu;
  8. Issand Jeesus Kristus käseb kõigil uskujatel kuulutada tõde kogu maailmas ning õpetada kõiki rahvaid.

Jumal

Ristiusu (kristluse) keskmes on usk armastavasse Jumalasse, kes on kõige oleva algallikas ja lõppsiht.

Jumal ületab alati inimliku kogemuse, mõistmise ja selgituste piirid.  Samal ajal on Ta end inimestele ilmutanud või tunda andnud kolmes jumalikus isikus – Isas, Pojas ja Pühas Vaimus. Sellel rajaneb esimestel sajanditel välja kujunenud kristlik õpetus kolmainsusest.

Isa on Looja

Jumal on loonud nii nähtava kui nähtamatu maailma ning hoolitseb selle eest isaliku armastusega. Jumal on loonud nii inimkonna kui ka üksikinimese oma näo järele, mis tähendab, et iga inimene kannab endas Jumala kujutist ja loomust.

Poeg on vabastaja

Lõputu ja igavene Jumal on saanud inimeseks Jeesuses Kristuses, näidanud Temas oma armastust inimkonna ja kogu loodu vastu ning Kristuse surma ja ülesäratamise läbi vabastanud nad kurjuse, kaduvuse ja surma kütkeist.

Püha Vaim on elavakstegija

Jumala kohalolu ja toimimine maailmas, kirikus ja üksikinimeses saab kogetavaks Püha Vaimu läbi, kes äratab ja toidab usku, lootust ja armastust.

Piibel

Kristliku usu lähtekohaks on Jumala ilmutus, millest tunnistavad Piibel ja seda tõlgendav kiriklik pärimus. Piibel on kõigi kristlaste jaoks ühine pühade kirjade kogumik, mis kirjeldab Jumala armastavat ja õiglast tahet ning lunastuslugu (Jumala päästvate tegude jada alates Aabrahami kutsumisest ja Iisraeli rahva vabastamisest kuni Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise, Püha Vaimu läkitamise ja kristliku kiriku rajamise ning Kristuse taastuleku ootuseni). Piibel koosneb Vanast ja Uuest Testamendist, milles on kokku 66 raamatut. Piibel vahendab Jumala ilmutust, kuid selle on kirjutanud inimesed, kes eri aegadel ja olukordades on Jumala ilmutust kogenud, tõlgendanud ja vahendanud – nii on Piiblis esindatud ühtaegu jumalik ja inimlik külg.

Piibel on kiriku raamat, mis on sündinud ja edasi kandunud palvetava ja Jumala tahet otsiva koguduse rüpes. Piiblis leiduvaid pühi kirju on ette loetud kristlaste jumalateenistustel. Pühakirjal on ka luterlikus jumalateenistuses keskne roll ja tähendus.

Surm ja igavene elu

Piibel õpetab, et surm ei ole loomulik osa inimelust, vaid Jumala algse loodupärase elukorralduse rikkumise tagajärg. Jumal on loonud inimese elama igaveses osaduses koos endaga. Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi kaotas Jumal surma võimuse. Jeesus tõotas oma järgijatele, et nad elavad koos Temaga igavesti. Kristlane võib uskuda, et surm ei ole elu lõpp, vaid värav igavesse ellu.

Piibel õpetab ka seda, et maailma ajalugu ei kulge sihitult ja kaootiliselt, vaid suubub oma lõppeesmärgi poole, milleks on Kristuse taastulemine aegade lõpul. See tähendab Jumala Kuningriigi, mis praegu teostub vaid hetketi, lõplikku avaldumist, kus patt ja surm on lõplikult kadunud ning harmoonia Looja ja loodu vahel saanud täiuslikuks.

Text Redigated and have written and collected for the International Prayer for Peace 2020 – IPPFoundation Gold LTD ( OÜ ) ® does, not hold any Copyright on these prayers or texts, only  Copyrigth remains on the texts written by IPPFoundation Gold LTD – OÜ 2020 – 20.12.20.  ® Peace prayers and commitment to peace have been presented for the people to come closer to inner peace with the God and Jesus Christ. These prayers have collected for the people in fear and anxiety for the Peace of God that is overhelming than any understanding to keep their thought in Jesus Christ forever. God says – Philippians 4:7 – and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. ® ©

IPPFG 2020. Est 1182–1226. 1982 – 1999 Est 2011 31.Oct – Day of the Seven Billion ® . 7 Billion. When population reached Seven Billion people. Copyright IPPfoundation Gold LTD Est 2011 ® – I Pray Prayer Foundation ® – Est 2020 – International Prayer for Peace Foundation Gold LTD ( OÜ ) ® ©

0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 6 = 2